Post hbo opleiding Mediation

Waar mensen zijn, zijn conflicten. Op het werk tussen medewerkers onderling, in de relatie van professional met cliënten, in de samenwerking tussen organisaties, in de privésfeer en in de openbare ruimte. Omgaan met conflicten is niet eenvoudig. Dat geldt zowel voor de conflicten waarin uzelf als betrokken partij een rol speelt als voor conflicten waarin u geacht wordt een bemiddelende rol spelen.

Deze opleiding leidt op tot mediator maar is ook uitermate geschikt voor alle professionals die conflictvaardig(er) willen worden. U leert om uw gesprekspartners beter te begrijpen en het gesprek zodanig te beïnvloeden dat dit naar een voor ieder zo optimaal mogelijke uitkomst leidt.


Wat is mediation?

Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij de deelnemers gezamenlijk - op een voor ieder acceptabele en bevredigende manier - het conflict of geschil oplossen. Dit gebeurt onder de leiding van een onafhankelijke en onpartijdige derde, de mediator.

Mediation is een door de overheid erkende en geaccepteerde vorm van conflictbemiddeling en wordt dan ook ondersteund vanuit diezelfde overheid.

Zo wordt vanuit de Raad voor Rechtsbijstand een substantiële vergoeding verleend aan mediators, die mediëren met partijen, die over onvoldoende financiële middelen beschikken.

Maar ook vanuit de Rechterlijke Macht wordt mediation steeds meer gezien als een geschikte manier om conflicten op te lossen. De Rechtspraak en Juridisch Loketten verwijzen veelvuldig door naar mediation. Alle rechtbanken beschikken zelfs over een zogenoemde mediationfunctionaris, die verantwoordelijk is voor de doorverwijzen van zaken naar mediation.

Ook door Arbo-artsen wordt er steeds een beroep gedaan op mediation. In allerlei bedrijfstakken en beroepenvelden wordt het steeds gebruikelijker om mediation in te zetten bij problemen en conflicten. De Rechtspraak (Rechtbanken en Gerechthoven), Juridische Loketten en veel verzekeraars verwijzen door naar mediation.

Mediation is doorgaans sneller, effectiever en goedkoper dan de meer juridische alternatieven van geschiloplossing en bovendien is mediation erop gericht om de relatie tussen degenen, die in het conflict betrokken zijn, te behouden dan wel te herstellen.


Wat doet een mediator?

Een mediator werkt via de structuur van het mediationproces. Een mediation start met het ondertekenen van een mediationovereenkomst. Deze overeenkomst bevat de spelregels die gehanteerd zullen worden tijdens het mediationproces. Het gaat hier onder andere om de vertrouwelijkheid (dit geldt ook voor de mediator), de vrijwilligheid (het mediationproces kan te allen tijde worden gestopt) en het commitment (een ieder spant zich in om de mediation tot een goed einde te brengen).

Het mediationproces bestaat meestal uit 2 - 4 gesprekken van ongeveer 2 uur. In deze gesprekken krijgen de betrokkenen de kans hun verhaal te doen. De mediator helpt de deelnemers zicht en inzicht te verkrijgen in hun eigen (conflict)gedrag en in hun onderlinge communicatie. Dit alles met als doel om de communicatie te verbeteren en de relatie te herstellen/behouden. Tot slot gaat de mediator met de deelnemers op zoek naar de kern van de kwestie die hen verdeeld houdt. De standpunten waarmee de betrokkenen doorgaans de mediation ingaan worden als het ware 'afgepeld' en de belangen die voor de deelnemers spelen worden daardoor zichtbaar. Op basis van deze belangen wordt er onderhandeld over een oplossing van het conflict waarin de deelnemers zich kunnen vinden.

Deze oplossing wordt vastgelegd in een slotovereenkomst.


Inhoud van de opleiding

Tijdens de opleiding werkt u aan het ontwikkelen van een multi-partijdige houding, een houding waarin u beide partijen steunt waar nodig. U krijgt kennis aangereikt die u in staat stelt het mediationproces, de werking van conflictdynamiek, het gedrag van partijen en uw eigen gedrag te begrijpen. Daarnaast worden er allerlei vaardigheden en technieken geoefend waardoor u in staat bent een mediationproces goed te begeleiden.

De opleiding is zeer praktijkgericht en er wordt zeer veel geoefend door middel van rollenspelen, waarbij vaak wordt gewerkt met professionele acteurs.

In deze opleiding komen onder meer aan bod:

 • De persoon van de mediator;
 • Communicatie en mediation;
 • Conflictdynamiek;
 • Mediationproces;
 • Emoties;
 • Machtsbalans;
 • Onderhandelen;
 • Juridische aspecten van mediation;
 • Verschillende mediationterreinen;
 • Werken met partijbegeleiders
 • Groepsmediations;
 • Juridische aspecten van mediation

Na deze opleiding

Het beroep van mediator is (nog) geen beschermd beroep. Degenen, die hun professie van het vak mediator willen maken, raden wij ten zeerste aan om zich in te schrijven in het register van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Op dit moment is inschrijving in dit register een vereiste voor elke mediator die wil werken voor de Rechtspraak (Rechtbanken en Gerechtshoven), voor verzekeraars of de Juridische Loketten. De mediators die willen werken met minvermogende cliënten, die voor rechtsbijstand in aanmerking komen, moeten ingeschreven worden bij de Raad voor Rechtsbijstand en ook hiervoor geldt het vereiste inschrijven in het MfN register.

Voor inschrijving in het MfN register zijn de volgende stappen verplicht: a) een erkende mediationopleiding (zoals de hier aangeboden Post hbo Mediation), b) daarna het succesvol afleggen van een kennistoets en een assessment, binnen twee jaar na het afsluiten van de opleiding.

De kennistoets en het assessment kunnen niet door het opleidingsinstituut worden afgenomen. Dit gebeurt door een onafhankelijk erkend extern toetsingsbureau.

Wij kunnen u op beide toetsen voorbereiden.


Praktische informatie

De post bachelor opleiding Mediation is een 10 maanden durende deeltijdopleiding die een verdieping inhoudt op uw hbo- en universitaire vooropleidingen.

De duur van deze opleiding is langer dan die van de gemiddelde mediationopleiding. Deze keuze is gemaakt om u de kans te geven om het geleerde goed te kunnen verwerken en zodoende ook in de praktijk toe te kunnen passen.

Locatie en tijden

De opleiding start in september 2019.

Het programma bestaat uit 20 dagen training en is opgebouwd uit 10 blokken van telkens 2 dagen. Eén keer per maand heeft u twee aansluitende lesdagen op een vrijdag en een zaterdag. Een lesdag duurt van 9.30 tot 16.30 uur. De opleiding duurt in totaal 10 maanden. In de periode tussen de blokken komen cursisten bij elkaar in niet-begeleide intervisiegroepen. De lesdagen vinden plaats in Utrecht.

Studiebelasting

De studiebelasting is gemiddeld 8 uur per week.

Prijs

€ 5.950,- (vrijgesteld van btw.) Dit bedrag is inclusief lunch, koffie/thee en lesmateriaal, exclusief literatuur. Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, mag u studiekosten aftrekken. Meer informatie vindt u op de site van de Belastingdienst.

Diploma

Na afloop van deze post bachelor opleiding krijgt de student een diploma met vermelding van de totale studielast.

Toelatingseisen

U beschikt over hbo of universitair (denk)niveau.

Accreditatie

De opleiding zal (na voldoende inschrijvingen) worden geaccrediteerd door de Mediationfederatie Nederland (MfN).

Meer informatie

Graag meer informatie over deze opleiding? Mail ons via [email protected] of bel de opleidingscoördinator Marion Uitslag tel: 06 11 85 09 90. Wij sturen u desgewenst onze informatie toe.