Supervisie

Supervisie is een methodiek waarbij de student of afgestudeerde professional leert om zijn werk met mensen nog professioneler uit te voeren. Tijdens supervisie leert de supervisant zichzelf te professionaliseren door zijn werkervaringen te bespreken en daarop individueel of in groepsverband te reflecteren. Supervisie heeft niet (zoals bijv. praktijkbegeleiding) als eerste doel om te komen tot optimale werkprestaties. De methodiek supervisie richt zich op het tot optimale ontwikkeling komen van de supervisant als beroepsbeoefenaar.

Supervisie helpt de supervisant om zijn eigen voelen, willen, denken en handelen beter op elkaar af te stemmen en te toetsen aan de situatie en zijn beroepsverantwoordelijkheden. Supervisie beweegt zich daarmee op het snijvlak van persoon (supervisant), functie en beroep (micro-, meso-, macroniveau.) Zij beoogt uiteindelijk een integratie van deze onderdelen.

Persoonlijke betrokkenheid en inzet

Supervisie vraagt een persoonlijke betrokkenheid en inzet van de supervisant. Hij brengt zelf zijn eigen leermateriaal in en is bent bereid kritisch te kijken naar zijn eigen denken, voelen, willen en handelen. Ook is hij bereid zijn eigen normen, waarden en vanzelfsprekendheden te onderwerpen aan een kritische blik.