Post hbo opleiding specialist Huiselijk Geweld

De post bachelor opleiding specialist Huiselijk Geweld is een specialisatie voor sociaal professionals die in hun werk te maken krijgen met de gevolgen van huiselijk geweld. Dit is de eerste opleiding in Nederland die sociaal professionals tot psychosociaal therapeut met specialisatie Huiselijk geweld opleidt en hen mogelijkheid tot erkenning en vergoeding door zorgverzekeraars biedt. De therapeutische begeleiding richt zich op herstel van de eigen regie en de verbondenheid met anderen die door huiselijk geweld zijn verstoord.

Het werkveld geeft aan dat er behoefte is aan verdere professionalisering van de aanpak van huiselijk geweld. De meeste aandacht gaat op dit moment naar risicogestuurde zorg, maar daarnaast is er grote behoefte aan handvatten om therapeutische en herstelgerichte zorg vorm te kunnen geven. Deze zorg is gericht op het herstellen van opgelopen schade door huiselijk geweld en het tot stand brengen van duurzame veiligheid. Om deze redenen bieden wij deze post bachelor opleiding Huiselijk Geweld aan.


Wat is huiselijk geweld?

Geweld in de privésfeer is de omvangrijkste geweldsvorm in onze samenleving. Jaarlijks hebben naar schatting tussen de 200.000 en 230.000 mensen in Nederland te maken met ernstig of herhaaldelijk huiselijk geweld.

Huiselijk geweld is in deze opleiding een paraplubegrip voor alle vormen van huiselijk geweld (zoals partnergeweld, kindermishandeling, seksueel geweld, verwaarlozing, ouderenmishandeling e.d.) vanuit de overtuiging dat de dynamiek en de effecten van allerlei soorten (huiselijk) geweld meer op elkaar lijken dan van elkaar verschillen. Geweld komt daarbij meestal in meerdere vormen tegelijkertijd voor.


Hoe werkt een psychosociaal therapeut na huiselijk geweld?

De overheid investeert in de bestrijding van huiselijk geweld. In de afgelopen 15 jaar is de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling binnen het sociale werkveld in een stroomversnelling gekomen. Sociaal professionals zijn inmiddels gehouden aan de Wet Meldcode inzake Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (juli 2013) met als doel om huiselijk geweld tijdig te signaleren. Met Veilig Thuis als een spin in het web (samengaan van Advies en Meldpunt Kindermishandeling met Steunpunt Huiselijk Geweld, januari 2015) is er een samenwerkingsketen om veiligheid tot stand te brengen en te behouden. Dit wordt risicogestuurde zorg genoemd. Daar hebben sociaal professionals in de praktijk - bijvoorbeeld in de buurtteams - hun handen vol aan. Naast en na risicogestuurde zorg is er ook therapeutische zorg nodig. Dat wordt binnen de aanpak huiselijk geweld ook wel herstelgerichte zorg genoemd. Deze vorm van zorg en begeleiding is er in de praktijk nog veel te weinig.

Door verbeterde risicogestuurde zorg signaleren we inmiddels gelukkig meer en creëren we meer veiligheid in het hier-en-nu, maar voor het herstellen van de schade en het tot stand brengen van duurzame veiligheid is meer nodig. Reguliere psychosociale begeleiding schiet te kort, er moet iets extra's bij, nl. aandacht voor specifieke geweldselementen. De post hbo opleiding Huiselijk Geweld voorziet in deze behoefte. Zij leidt sociaal professionals op tot zelfstandig psychosociaal therapeut met de specialisatie 'huiselijk geweld'.

Met kennis over de geweldsdynamiek, de oorzaken en gevolgen van huiselijk geweld en de manier waarop het geweld zich 'vastzet' in het lichaam, de psyche, het gedrag en de relaties van cliënten, biedt de therapeut de cliënt allereerst een veilige werkrelatie. Deze relatie vormt de basis voor herstel en verdere ontwikkeling. Tijdens het begeleidingsproces ontvangt de cliënt erkenning voor het onrecht dat is aangedaan en leert de cliënt zichzelf daarin eveneens te zien en erkennen. De therapeut helpt de cliënt vervolgens om automatische, niet- helpende patronen in denken, voelen en reageren -die door eerdere geweldservaringen zijn ontstaan- tot ontwikkeling te brengen.


Inhoud van de opleiding

Erkenning van huiselijk geweld en van de onrechtvaardigheid ervan is een belangrijk onderdeel van helende begeleiding. Het gedrag en de problemen bij cliënten (denk aan trauma, hechtingsproblematiek, stemmingsstoornissen, angstproblematiek) zien wij binnen de opleiding niet als ziekte maar als een gezonde reactie op structureel geweld.

In deze opleiding komen onder meer aan bod:

  • De theoretische basis van geweldsdynamiek: de oorzaken en gevolgen van huiselijk geweld en de manier waarop het geweld zichzelf reproduceert in het lichaam, de psyche, het gedrag en de relaties van de betrokkenen door de tijd en over de generaties heen;
  • Het lezen van lichaamstaal en het herkennen van patronen omdat de sporen van huiselijk geweld vaak woordeloos en impliciet zijn;
  • Systeemgericht kijken en werken: huiselijk geweld speelt zich af in relaties en kan alleen in helende relaties verwerkt worden;
  • Verschillende therapeutische vaardigheden en interventies om herstel na geweldsproblematiek te ondersteunen;
  • De dynamiek tussen therapeut en cliënt (overdracht-tegenoverdracht van geweldspatronen);
  • Ervaringsdeskundigheid en professionele moed;
  • Zelfzorg en preventie van secundaire traumatisatie;
  • Kennis van juridische kaders voor huiselijk geweld, de sociale kaart en de ketenaanpak;
  • Eigen praktijkvoering en ontwikkelen van een eigen aanpak.

Na deze opleiding

Na deze post bachelor opleiding is de afgestudeerde in staat om als gecertificeerd psychosociaal therapeut cliënten zelfstandig te begeleiden na huiselijk geweld. Deze begeleiding kan plaatsvinden vanuit een dienstverband bij een reguliere organisatie, of vanuit een eigen praktijk.

Wanneer de student voorafgaande aan de post bachelor opleiding Huiselijk geweld reeds beschikt over een diploma van een erkende (d.w.z. een NVAO geaccrediteerde) hbo-/w.o. opleiding in één van deze studierichtingen, dan kan hij zich, onder de huidige regelingen, na de post bachelor opleiding inschrijven als erkend psychosociaal therapeut met de specialisatie 'Huiselijk geweld' bij verschillende beroepsverenigingen. Hierdoor kan zijn begeleiding geheel of gedeeltelijk als complementaire zorg vergoed worden door de zorgverzekeraars. Hier is een kort aanvullend studietraject voor nodig. Voor meer details over zelfstandig en vergoed therapeut worden lees hier verder.

Praktische informatie

De post bachelor opleiding Huiselijk Geweld is een vervolgopleiding voor beroepskrachten die in hun werk te maken krijgen met de gevolgen van huiselijk geweld. Het betreft een 2-3 jarige deeltijd opleiding die een therapeutische verdieping vormt op Sociaal Agogische hbo- en universitaire vooropleidingen, zoals: MWD, SPH, CMV, Creatieve Therapie, Psychologie, Pedagogiek, Kunstzinnige therapie, Humanistiek, Pastoraal Werk, master Orthopedagogiek, (hbo Toegepaste) Psychologie, hbo Counseling, HBO-V, of een opleiding die tot een ECP-certificaat leidt.

Locatie en tijden

De opleiding start in februari 2020 en duurt twee - drie jaar. De student heeft gemiddeld één keer in de twee a drie weken een lesdag op de vrijdag. Een lesdag duurt van 9.30 tot 16.30 uur. De lesdagen vinden plaats in Utrecht.

Studiebelasting

De studiebelasting is gemiddeld 8 uur per week, waarvan eenmaal in de twee - drie weken een lesdag.

Prijs

€ 5.950,- (vrijgesteld van btw.) Dit bedrag is inclusief lunch, koffie/thee en lesmateriaal, exclusief literatuur. Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, mag u studiekosten aftrekken. Meer informatie vindt u op de site van de Belastingdienst.

Praktijkplek

Om een wisselwerking tussen theorie en praktijk te garanderen vragen wij onze studenten om parallel aan hun opleidingstraject een (betaalde of vrijwillige) praktijkplek te hebben voor minimaal enkele uren per week. Deze praktijkplek maakt het voor de student mogelijk om te kunnen werken aan studieopdrachten en te kunnen oefenen met het verlenen van procesmatige begeleiding na huiselijk geweld.

Diploma

Na afronding van deze post bachelor opleiding krijgt de student een diploma met vermelding van de totale studielast.

Toelatingseisen

U heeft ervaring met het begeleiden van mensen die met huiselijk geweld te maken hebben (gehad) en heeft daar in uw huidige werk betaald of onbetaald mee te maken. Verder beschikt u over een afgeronde sociaal-agogische vooropleiding (op hbo of universitair niveau.) Deze vooropleiding is een voorwaarde om optimaal van deze post bachelor opleiding te kunnen profiteren. Denk hierbij aan opleidingen zoals: Social Work, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Cultureel Maatschappelijke Vorming, Creatieve Therapie, Personeel en Arbeid, Pabo, Verpleegkunde, Counseling, (Toegepaste) Psychologie, (ortho-)Pedagogiek, Humanistiek, Theologie en Pastoraal Werk.

Accreditatie

De opleiding zal CPION geaccrediteerd plaatvinden.

Meer informatie

Graag meer informatie over deze opleiding? Neem contact op met de opleidingscoördinator Charlotte van Besouw. Email: [email protected], tel: 06 13 46 0445.