Post hbo opleiding Verlies- en rouw therapie

Verlies en rouw zijn onlosmakelijk met ons leven verbonden. Toch vinden we het vaak lastig om met onze eigen verliezen en de rouw van anderen om te gaan. Ook beroepskrachten in het sociale werkveld kunnen last hebben van handelingsverlegenheid bij rouw. Om breed opgeleide sociaal professionals toe te rusten op het omgaan met verlies- en rouwproblematiek, is deze vervolgopleiding in samenspraak met het werkveld ontwikkeld. De opleiding leidt sociaal professionals op tot Verlies- en rouwtherapeut en biedt hen mogelijkheid tot erkenning en vergoeding door zorgverzekeraars.

Een therapeutische vervolgopleiding voor sociaal professionals die in hun werk te maken krijgen met verlies- en rouwproblematiek.

Wat is verlies- en rouwverwerking?

Verlies- en rouwverwerking kan beschouwd worden als een gezonde reactie op het verliezen van diegene of datgene waar je aan gehecht was. Tegelijkertijd kan een rouwproces een groot beroep doen op de veerkracht van een persoon.

Door het verlies kan de rouwende zichzelf en de wereld anders gaan ervaren. Wat vroeger belangrijk was, lijkt er nu niet langer toe te doen. De wereld draait door, maar het eigen leven lijkt stil te staan.

Een rouwende krijgt te maken met 'de dubbele realiteit van verlies': hij staat voor de opgave geplaatst om enerzijds te onderkennen dat het verlies in zijn leven écht heeft plaatsgevonden en anderzijds onder ogen te zien dat, hoezeer nu alles ook verandert is, zijn eigen leven tegelijkertijd verder gaat. Tijdens het rouwverwerkingsproces zal de rouwende dus afwisselend aandacht moeten besteden aan het verlies én aan het leven dat weer opgebouwd moet worden. Stroebe en Schut (2010) noemen deze heen-en-weer gaande beweging tussen verlies- en herstelorientatie het duale proces van rouwverwerking. De rouwende werkt op twee fronten tegelijk: het verwerken van het verlies én het weer opbouwen van zijn toekomst.

Dit proces is een zware opgave. Soms heeft de rouwende onvoldoende persoonlijke en/of sociale hulpbronnen beschikbaar om hier goed mee om te kunnen gaan. Dan kan een rouwproces gaan stagneren. Dit kan zich uiten in verschillende psychosociale problemen en klachten. In dat geval kan (tijdelijke) ondersteuning door een Verlies- en rouwtherapeut nodig zijn.


Wat doet een verlies- en rouwtherapeut?

De Verlies- en rouwtherapeut ondersteunt de cliënt in het ‘op verhaal komen’ over zijn verlies. Hij leert de rouwende omgaan met emoties, cognities en situaties die een probleem (kunnen) vormen in het rouwproces. Hij is eveneens alert op het vroegtijdig signaleren van risicofactoren die kunnen leiden tot een (ernstig) gecompliceerd rouwproces. Indien nodig kan hij de cliënt tijdig verwijzen naar gespecialiseerde vormen van rouwtherapie. De Verlies- en rouwtherapeut helpt de cliënt zijn balans na verlies hervinden en ondersteunt hem bij het integreren van het verlies in zijn leven.


Inhoud van de opleiding

Tijdens de opleiding werkt de student aan het ontwikkelen van specifieke houdingsaspecten, kennis en vaardigheden die hem in staat stellen om verlies- en rouwproblematiek effectief te kunnen begeleiden. In de opleiding komt onder meer aan bod:

 • stilstaan bij je eigen levensverhaal en verliesgeschiedenis;
 • hedendaagse rouwmodellen;
 • procesmatig, methodisch rouwbegeleiding bieden;
 • de cliëntgerichte grondhouding;
 • gespreksvaardigheden bij rouw;
 • therapeutisch omgaan met knelpunten in denken, voelen en reageren;
 • de cliënt ondersteunen bij het hervinden van zin- en betekenisgeving na verlies;
 • de cliënt ondersteunen bij het integreren van levensgebeurtenissen in zijn identiteit en levensverhaal;
 • emotieregulatie;
 • cultuursensitief werken met rouw;
 • rouw in gezinnen, rouw bij kinderen en jongeren;
 • gezondheidsverlies en rouw;
 • creatieve werkvormen in rouwbegeleiding;
 • psychopathologie en gecompliceerde rouw;
 • supervisie, intervisie, leertherapie;
 • zelfzorg;
 • eigen praktijkvoering.

Na deze opleiding

Na deze post bachelor opleiding is de afgestudeerde in staat om als verlies- en rouwtherapeut cliënten zelfstandig te begeleiden bij hun rouwproces. Deze begeleiding kan plaatsvinden vanuit een dienstverband bij een reguliere organisatie, of vanuit een eigen praktijk.

Wanneer de student voorafgaande aan de post bachelor opleiding Verlies- en rouwtherapie reeds beschikt over een diploma van een erkende (d.w.z. een NVAO geaccrediteerde) hbo-/w.o. opleiding in één van deze studierichtingen, dan kan hij zich, onder de huidige regelingen, na de post bachelor opleiding gaan inschrijven als erkend Verlies- en rouwtherapeut bij verschillende beroepsverenigingen. Hierdoor kan zijn rouwbegeleiding geheel of gedeeltelijk als complementaire zorg vergoed worden door de zorgverzekeraars. Hier is een kort aanvullend studietraject voor nodig. Voor meer details over zelfstandig en vergoed therapeut worden lees hier verder.


Praktische informatie

De post bachelor opleiding Verlies- en rouwtherapie is een vervolgopleiding voor beroepskrachten die in hun werk te maken krijgen met rouwproblematiek. Het betreft een 2-3 jarige deeltijd opleiding die een therapeutische verdieping vormt op Sociaal Agogische hbo- en universitaire vooropleidingen, zoals: MWD, SPH, CMV, Creatieve Therapie, Psychologie, Pedagogiek, Kunstzinnige therapie, Humanistiek, Pastoraal Werk, master Orthopedagogiek, (hbo Toegepaste) Psychologie, hbo Counseling, HBO-V, of een opleiding die tot een ECP-certificaat leidt.

Locatie en tijden

De opleiding start in februari 2018. De student heeft gemiddeld één keer in de twee a drie weken een lesdag op de vrijdag. Een lesdag duurt van 9.30 tot 16.30 uur. De lesdagen vinden plaats in Utrecht.

Studiebelasting

De studiebelasting is gemiddeld 8 uur per week, waarvan eenmaal in de twee à drie weken een lesdag.

Prijs

€ 5.750,- (vrijgesteld van btw.) Dit bedrag is inclusief lunch, koffie/thee en lesmateriaal, exclusief literatuur. Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, mag u studiekosten aftrekken. Meer informatie vind u op de site van de Belastingdienst.

Praktijkplek

Om een wisselwerking tussen theorie en praktijk te garanderen vragen wij onze studenten om parallel aan hun opleidingstraject een (betaalde of vrijwillige) praktijkplek te hebben voor minimaal enkele uren per week. Deze praktijkplek maakt het voor de student mogelijk om te kunnen werken aan studieopdrachten en te kunnen oefenen met het verlenen van procesmatige Verlies- en rouwtherapie.

Diploma

Na afloop van deze post bachelor opleiding krijgt de student een diploma met vermelding van de totale studielast.

Toelatingseisen

U heeft ervaring met het begeleiden van mensen bij verlies en rouw en heeft daar in uw huidige werk betaald of onbetaald mee te maken. Verder beschikt u over een afgeronde sociaal-agogische vooropleiding (op hbo of universitair niveau.) Deze vooropleiding is een voorwaarde om optimaal van deze post bachelor opleiding te kunnen profiteren. Denk hierbij aan opleidingen zoals: Social Work, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Cultureel Maatschappelijke Vorming, Creatieve Therapie, Personeel en Arbeid, Pabo, Verpleegkunde, Counseling, (Toegepaste) Psychologie, (ortho-)Pedagogiek, Humanistiek, Theologie en Pastoraal Werk.

Accreditatie

De opleiding zal CPION geaccrediteerd plaatvinden.

Meer informatie

Graag meer informatie over deze opleiding? Mail ons via [email protected] of bel ons op 06 11 10 50 67. Wij sturen u desgewenst onze informatie toe.


Aanmelden?

Wanneer u zich voor deze post hbo opleiding wilt aanmelden, dan stuurt u ons een mail o.v.v. ‘aanmelden Verlies- en rouwtherapie’ naar: [email protected]. U ontvangt dan ons aanmeldformulier.

Na de aanmelding versturen wij u de opleidingsovereenkomst. Wanneer u de opleidingsovereenkomst ondertekend retourneert bent u formeel ingeschreven en ontvangt u van ons een definitieve inschrijfbevestiging.

Let op: Na ondertekening van de opleidingsovereenkomst gaat u akkoord met onze annuleringsregeling en algemene verkoopvoorwaarden.